top of page

REGULAMIN IV “KĄPIELI METODYCZNEJ

1. UCZESTNICY 

1.1 “Kąpiel Metodyczna” jest formą kształcenia przeznaczoną dla instruktorek/instruktorów harcerskich, bądź osób pełniących funkcje instruktorskie w określonych komendach - drużyn (drużynowy i przyboczni), szczepów (komendant, z-cy, kwatermistrz, członek komendy), hufców (możliwe poszerzenie o np. Przewodniczącego KSI). Dla uproszczenia, o ile w niniejszym regulaminie mowa jest o instruktorach, rozumie się przez to także instruktorki i instruktorów, jak i osoby niebędące instruktorami, a zakwalifikowane jako uczestnicy lub kadra na Kąpiel Metodyczną. Uczestnikami mogą być także przyboczne/przyboczni, którzy przyjeżdżają na tę formę kształcenia ze swoim drużynowym.  Osoby niepełnoletnie mogą przyjechać i uczestniczyć w Kąpieli Metodycznej tylko w jednym patrolu z pełnoletnim opiekunem.

1.2.  Z informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych  można się zapoznać pod adresem: www.zhp.pl/rodo

 

2. ORGANIZATORZY 

2.1 Organizatorem “Kąpieli metodycznej” jest Ruch Programowo - Metodyczny “Ręka Metody” wspólnie z Komendą Chorągwi Stołecznej ZHP i Komendą Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. 

 

3. KOMENDA KĄPIELI  METODYCZNEJ

3.1 W imieniu organizatora występuje Komenda “Kąpieli metodycznej”. Komenda “Kąpieli metodycznej” zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do rozpatrywania i rozstrzygania związanych z regulaminem wszelkich rozbieżności, sporów

i wątpliwości. 

 

4. FORMA BIWAKOWANIA 

4.1 “Kąpiel Metodyczna” składa się z biwaków a w nich podobozów, w których obozuje  do 40 uczestników. Każdy podobóz składa się z kadry Kąpieli Metodycznej oraz ze zgłoszonych patroli instruktorskich skupiających, zgodnie z punktem 1.1. niniejszego regulaminu, odpowiednio:

 1. drużynowego i jego przybocznych oraz w wypadku gdy drużynowy jest niepełnoletni, pełnoletniego opiekuna, który jest instruktorem ZHP;

 2. członków konkretnej komendy szczepu (drużynowym zalecamy własne patrole z przybocznymi);

 3. członków konkretnej komendy hufca.

Osoby niepełnoletnie przebywają na terenie Kąpieli Metodycznej w ramach zorganizowanych dwóch biwaków HAL w ramach 6 obozów.
 

4.2 Biwaki podobozów będą oddalone od siebie tak, by zoptymalizować bezpieczeństwo kadry i uczestników. Każdy podobóz będzie miał własne zaplecze kuchenne, sanitarne, organizacyjne i programowe, pozwalające na samodzielne funkcjonowanie. Podobozy będą odpowiednikiem drużyn instruktorskich. Jedyne możliwe formy kontaktu między podobozami i członkami drużyn instruktorskich odbywać się będą w czasie i  na zasadach określonych przez Komendę Kąpieli Metodycznej - z zachowaniem wszelkich form bezpieczeństwa, jak np. dystans społeczny między instruktorami z poszczególnych podobozów. Kontakty te będą ograniczone do niezbędnego minimum.

 

5. TERMIN I MIEJSCE KĄPIELI METODYCZNEJ

5.1 IV Kąpiel Metodyczna odbędzie się na terenie leśnym bazy Hufca ZHP Tuchola nad jez. Białym. 

     ( https://goo.gl/maps/zDGRt9ZC1thY4yQR6)

   Rozpoczęcie: piątek 28 sierpnia godz . 11.00. 

   Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: 9.00 - 10.30.

   Zakończenie: niedziela 30 sierpnia godz. 16.00.

 

5.2 Uczestnicy Kąpieli Metodycznej na minimum 3 dni przed rozpoczęciem imprezy otrzymają drogą mailową szczegółowe informacje o zakwalifikowaniu się do konkretnego podobozu wraz z instrukcjami dotyczącymi wejścia i wjazdu na teren Kąpieli Metodycznej. 

 

5.3 Przed Kąpielą Metodyczną odbywają się jednodniowe warsztaty z obozownictwa będące też kwaterką Kąpieli Metodycznej (dla chętnych, przy czym liczba miejsc w ramach każdego obozowiska jest ograniczona).

Chęć uczestniczenia w tych warsztatach należy odnotować w zgłoszeniu.

Termin rozpoczęcia warsztatów: czwartek 27 sierpnia godz. 11.00. Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: 9.00 - 10.00. Termin zakończenia: piątek 28 sierpnia godz .10.00

 

Uczestnikom nie wolno przybywać na miejsce Kąpieli Metodycznej przed rozpoczęciem formy na którą zostali zakwalifikowani.

 

6. INFORMACJE O KĄPIELI METODYCZNEJ I KONTAKT

Wszelkie informacje o Kąpieli Metodycznej zamieszczane są na stronie www.rekametody.pl .

Adres e-mail do korespondencji: rekametody@zhp.net.pl .

 

7. SKŁADKA ZADANIOWA

7.1 Dodatkowa składka zadaniowa za udział w IV Kąpieli Metodycznej, zwana dalej składką zadaniową, wynosi w odniesieniu do jednego uczestnika: 

 1. 130 zł podstawowa składka zadaniowa.

 2. 150 zł podstawowa składka zadaniowa rozszerzona o jedną zamówioną koszulkę.

 3. 170 zł podstawowa składka zadaniowa rozszerzona o dwie zamówione koszulki.

 4. 20 zł dodatkowa składka zadaniowa za udział w warsztatach z obozownictwa.

Udział w Kąpieli Metodycznej jest dofinansowywany ze środków NIW i ROHiS zgodnie z decyzjami komend poszczególnych Chorągwi.

 

7.2 Wpłaty składki zadaniowej należy dokonać w ciągu 14 dni od daty wysłania zgłoszenia na formę. Wpłata powinna obejmować cały patrol i stanowić sumę podstawowych składek zadaniowych lub rozszerzonych składek zadaniowych - zgodnie z wysłanym przez komendanta patrolu zgłoszeniem.

 

7.3 Wpłaty, o której mowa w pkt 7.2 dokonać należy  na rachunek bankowy: 63 1140 1010 0000 5424 7800 1020 (dane do przelewu: Chorągiew Stołeczna ZHP, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa). 

 

7.4 W przypadku większej liczby uczestników z danego hufca rekomendujemy wspólną płatność. 

 

7.5 W tytule przelewu należy wpisać: „wpłata składki zadaniowej IV Kąpiel Metodyczna” oraz wskazać  nazwę/nazwy patroli, których dotyczy składka.

 

7.6 Zakwalifikowanym uczestnikom, którzy w uzasadnionych przypadkach zrezygnowali z udziału w “Kąpieli Metodycznej” po wpłaceniu składki zadaniowej i powiadomili o tym organizatora na adres e-mail: rekametody@zhp.net.pl przed 21 sierpnia 2020, przysługuje prawo zwrotu części podstawowej składki zadaniowej w wysokości  50 zł, w terminie 7 dni od zakończenia formy. W przypadku odwołania formy przez organizatora np. w związku ze zmianą przepisów  powszechnie obowiązujących, uczestnikom przysługuje pełny zwrot podstawowej składki zadaniowej. Zwrot za koszt koszulki następuje, o ile organizator w danym momencie  na dzień zaistnienia okoliczności odwołania formy nie poniósł zobowiązań finansowych związanych z ich produkcją. W przypadku, gdy takie zobowiązania zostały już poniesione, organizator zapewnia wydanie koszulek opłaconych w ramach składki zadaniowej.

 

7.7 Każdy uczestnik formy na życzenie otrzyma fakturę za opłacenie składki zadaniowej za udział w formie o ile w ciągu 7 dniu od daty wpłacenia składki zadaniowej poinformuje o tym organizatora na adres e mail: rekametody@zhp.net.pl  podając dane do faktury, kwotę oraz datę opłacenia przelewu. Możliwe jest wystawienie faktury lub noty księgowej dla jednostek ZHP w inny sposób ustalony z organizatorem.

 

7.8 W ramach składki zadaniowej organizator zapewnia w trakcie formy:

●   program zgodny z celami formy,

●   miejsce do rozstawienia namiotu, możliwość skorzystania z polowego zaplecza sanitarnego i kuchennego,

●  pełne wyżywienie od obiadu w piątek do obiadu w niedzielę (3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, woda pitna, herbata, owoce)

●  podstawowe środki ochrony osobistej: ogólnodostępne płyny do dezynfekcji rąk, dezynfekcji powierzchni, maseczki chirurgiczne w ilości minimum 10 sztuk na uczestnika 

 

7.9  Ze względów bezpieczeństwa i związanych z tym obostrzeń organizacyjnych obowiązuje ograniczona liczba miejsc zarówno na Kąpieli Metodycznej, jak i na poprzedzających ją warsztatach z obozownictwa. O przyjęciu na Kąpiel Metodyczną oraz warsztaty z obozownictwa decyduje kolejność zgłoszeń wraz z terminowymi wpłatami składki zadaniowej. W przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń w stosunku do możliwości organizacyjnych, Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia na formę. Wówczas obowiązuje pełny zwrot składki zadaniowej w ciągu 14  dni od jej otrzymania. 

 

7.10. Informacja o zakwalifikowaniu na formę przekazana zostanie przez Organizatora drogą mailową najpóźniej do dnia: 31 lipca 2020 roku  na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA 

8.1 Warunkiem uczestnictwa w IV “Kąpieli Metodycznej” jest:

● opłacona podstawowa składka członkowska za bieżący rok;

● wiek: minimum 16 lat; w przypadku osób które nie ukończyły 18 lat obowiązkowa jest obecność pełnoletniego członka ZHP w patrolu;

● wypełnienie zgłoszenia przez komendanta patrolu w terminie do 27  lipca 2020 roku; zgłoszenie udostępnione jest na stronie: www.rekametody.pl  - podstrona Kąpiel Metodyczna;

● terminowa (14 dni od zgłoszenia) wpłata składki kwoty odpowiadającej zadeklarowanej w zgłoszeniu liczbie osób w patrolu, uwzględniająca rozszerzone składki zadaniowe o koszt koszulki/koszulek;

● podpisanie oryginałów Regulaminów i Oświadczenia uczestnika w momencie przybycia na właściwą formę Kąpieli Metodycznej;

● w przypadku osób niepełnoletnich -  doręczenie oryginału karty uczestnika w terminie do 19 sierpnia 2020 roku na adres: Chorągiew Stołeczna ZHP, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa; jeżeli przekazanie  karty w tym terminie nie będzie możliwe, należy skan karty przesłać  na adres mailowy chorągiew@stoleczna.zhp.pl,  a jej oryginał BEZWZGLĘDNIE zabrać ze sobą na Kąpiel Metodyczną i przedłożyć ją na miejscu organizatorom. Brak ORYGINAŁU karty uniemożliwia danej osobie uczestnictwo w formie bez możliwości uzyskania zwrotu kosztów.

 

 

8.2  Uczestnicy są zobowiązani do:

a)  przestrzegania Prawa Harcerskiego;

b) przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu czy stosowania innych używek;

c) aktywnego udziału w zajęciach, poszanowania innych uczestników formy oraz realizacji zadań zleconych przez komendę kursu;

d)  przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na Kąpieli Metodycznej;

e) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminów obowiązujących na

  obozach harcerskich; pełna lista regulaminów zostanie przekazana uczestnikom na 7 dni przed rozpoczęciem formy;

f) natychmiastowego udania się na miejsce zbiórki alarmowej (wskazanej przy rejestracji na formę)  w przypadku otrzymania od kadry Kąpieli Metodycznej lub drogą telefoniczną ostrzeżenia o zbliżającym   się zagrożeniu pogodowym (lub innym);

g) przestrzegania przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej podczas trwania formy, w tym stosowania się do  instrukcji komendy Kąpieli Metodycznej i prowadzących zajęcia;

h) dbałości o środowisko naturalne i jego zasoby;

i) uczestniczenia we wszystkich zajęciach podczas formy w koszulce "Ręki Metody" lub w mundurze harcerskim - zgodnie z wytycznymi organizatora;

j) noszenia koszulek lub mundurów na poszczególnych zajęciach zgodnie w wytycznymi organizatora.

8.3 W czasie “Kąpieli Metodycznej” uczestnicy nie korzystają z telefonów komórkowych (wyjątkiem jest robienie zdjęć i filmowanie), chyba że wynika to z programu formy lub wymaga tego sytuacja losowa (po uzgodnieniu z komendą). 

8.4 Uczestnicy formy z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na publikację zdjęć i materiałów wypracowanych podczas formy dla celów promocji, upowszechniania jego rezultatów oraz w ramach działań promocyjnych RPM Ręka Metody, Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP, Komendy Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej ZHP oraz instytucji dofinansowujących organizację kursu. 

 

8.5 Uczestnicy formy z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ankiecie zgłoszeniowej dla potrzeb przygotowania, przeprowadzenia i organizacji “Kąpieli metodycznej” zgodnie z obowiązującymi w ZHP zasadami dotyczącymi RODO.

 

8.6 Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu organizator formy ma prawo usunąć uczestnika z listy uczestników formy. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot składki zadaniowej. 

 

8.7 Każdy z uczestników powinien posiadać:

 1. namiot - ze względu na bezpieczeństwo związane z Covid - 19 każdy uczestnik śpi w swoim namiocie. Możliwe jest zamieszkiwanie w namiocie przez małżeństwo lub rodzeństwo mieszkające na co dzień w jednym domostwie;.

 2. materac lub karimatę i śpiwór i pozostały sprzęt biwakowy (np. czołówkę czy latarkę, menażkę)

 3. kompletne umundurowanie,

 4. apteczkę podręczną, latarkę, sztućce, menażkę, kubek, zmywak (gąbkę do mycia naczyń),

 5. miskę do mycia się - obowiązkowo ze względu na przestrzeganie zasad związanych z Covid - 19

 6. komplet ubrań na każdą pogodę, ubranie sportowe

 7. koszulki Ręki Metody (sugerowane 2 szt, z jakiekolwiek formy Ręki Metody; na formie chodzimy wyłącznie w mundurach i koszulkach Ręki Metody)

 8. linkę bawełnianą przydatną do obozownictwa zgodną ze wskazówkami organizatora zawartymi w liście do uczestników,

 9. siedzisko na ognisko (każdy idzie ze swoim).

 10. własny mały pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz zapewnienie sobie sposobu na posiadanie go wraz z maseczkami zawsze przy sobie (np. saszetka przy pasku)

 11. butelkę na wodę

 12. pozostałe rzeczy wymienione w listach do patrolowych wysłanych przez Organizatora

 

9. BEZPIECZEŃSTWO 

 

9.1 Ze względu na epidemię Covid-19 obowiązują zaostrzone zasady higieniczne i zasady bezpieczeństwa. Organizator ma prawo do ich modyfikowania w związku z aktualną sytuacją. Niniejszy regulamin zawiera szereg zasad związanych z bezpieczeństwem podczas epidemii Covid - 19. Każdy uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego ich przestrzegania. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na Kąpieli Metodycznej ujęte w Regulaminie Bezpieczeństwa uczestnicy otrzymają na 3 dni przed rozpoczęciem Kąpieli Metodycznej. W razie zmiany sytuacji epidemiologicznej mogą one ulec zmianie,  o czym uczestnicy zostaną  niezwłocznie powiadomieni przez Organizatora.

9.2 W razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników, każda osoba obecna podczas zdarzenia jest bezwzględnie zobowiązana do poinformowania o zaistniałym fakcie Organizatora oraz odpowiednie służby, a nadto - w miarę swoich umiejętności i możliwości - do udzielenia pomocy potrzebującym.

9.3 Każdy uczestnik i członek kadry, pod rygorem opuszczenia biwaku, zobowiązany jest poddać się badaniu temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego na prośbę swoich przełożonych lub służb bezpieczeństwa i medycznych.

 

9.4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub uszkodzone mienie uczestników.

bottom of page