top of page

Konstytucja Ogólnopolskiego RPM „Ręka Metody”

(po poprawkach z dnia 8.03.2020, przyjętych na IV zbiórce ruchu)


 

1. „Ręka Metody”, zwana dalej Ruchem, jest ogólnopolskim ruchem programowo-metodycznym działającym na podstawie paragrafu 32 Statutu ZHP.

 

2. Celami działania Ruchu są:

               a. Wspieranie rozwoju organizacji w kierunku wzmacniania drużyn, pod kątem:

               - wychowania jednostki w duchu tradycyjnych wartości zapisanych w dzisiejszym Prawie i Przyrzeczeniu                            Harcerskim, wychowujących człowieka przyszłości, 

               - rozwoju indywidualności, samodzielności, kreatywności i przedsiębiorczości, 

               - działania metodą harcerską, 

               - tworzenia i realizacji programu opartego na służbie, zachwycającego prostotą i rozmachem.

​               b. wspieranie w rozwoju instruktorskim, wzmacnianie w działaniu na rzecz macierzystego środowiska
               i utrzymanie motywacji na wysokim poziomie;

c. promowanie świadomej pracy metodą harcerską w każdym instruktorskim działaniu;

d. kształtowanie tożsamości instruktorskiej;

e. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk kształceniowych, nie tylko w ramach ZHP, których celem jest prowadzenie coraz lepszego kształcenia nastawionego na poprawę jakości harcerstwa.

wspieranie w rozwoju instruktorskim, wzmacnianie w działaniu na rzecz macierzystego środowiska i utrzymanie motywacji na wysokim poziomie;

 

3. Dla osiągnięcia powyższego celu Ruch podejmuje następujące zadania:

a. organizowanie i wspieranie kursów instruktorskich opartych na koncepcie Ręki Metody;

b. wzmacnianie świadomości w zakresie roli służby w procesie harcerskiego wychowania;

c. wzmacnianie świadomości celów wychowawczych w każdym instruktorskim działaniu;

d. wzmocnienie roli indywidualnego podejścia w kształtowaniu instruktora i harcerza;

e. szlifowanie warsztatu instruktorskiego w działaniu; wzmacnianie roli metody harcerskiej w pracy z kadrą
    i w kształceniu;

f. wspieranie integralnego i zrównoważonego rozwoju człowieka.

 

4. Członkiem Ruchu mogą zostać instruktorzy ZHP po uzyskaniu rekomendacji jednego członka Ruchu i zadeklarowaniu woli członkostwa pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Ruchu, którzy swoją postawą i działaniem propagują cele Ruchu i biorą udział w realizacji postawionych przed nim zadań.

 

5. Każdy członek ruchu jest zobowiązany raz do roku, do czasu Zbiórki Ruchu, potwierdzić swoją przynależność do Ruchu.

6. Członkostwo w Ruchu ustaje z chwilą rezygnacji, wygaśnięcia, bądź wykluczenia.​

a. Rezygnację należy przedstawić pisemnie lub wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy Ruchu. Za rezygnację uznaje się także brak corocznego potwierdzenia przynależności do Ruchu. 

b. Wygaśnięcie następuje w przypadku utraty przez daną osobę statusu instruktora ZHP.

c. Wykluczenie następuje w przypadku naruszenia Konstytucji Ruchu.

d. Decyzję o wykluczeniu podejmuje pięcioosobowy sąd koleżeński powoływany przez Przewodniczącego Ruchu na wniosek co najmniej 10 członków Ruchu. W skład sądu nie mogą wchodzić wnioskodawcy. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Zbiórki Ruchu. W okresie oczekiwania na decyzję Zbiórki Ruchu członkostwo danej osoby w Ruchu jest zawieszone. Decyzja Zbiórki Ruchu jest ostateczna.

7. Władzami Ruchu są:

a. Zbiórka Ruchu;

b. Przewodniczący Ruchu;

c. Komenda Ruchu składająca się z co najmniej 5 członków Ruchu: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza, reprezentanta regionów.

 

8. Komenda Ruchu powołuje regiony. Pełnią one rolę organizacyjną w Ruchu. Na czele regionów stoją szefowie powołani przez komendę w celu wzmacniania rozwoju Ruchu.

9. Zbiórka Ruchu:

a. obraduje nad kierunkami działalności Ruchu i przyjmuje je;

b. obraduje nad planem pracy na kolejny rok i przyjmuje go; 

c. przyjmuje, przygotowane przez Komendę Ruchu, sprawozdanie z działalności Ruchu; 

d. wybiera Przewodniczącego Ruchu;

e. dokonuje zmian w Konstytucji Ruchu;

f. uchwala instrukcje wewnętrzne Ruchu;

g. decyduje o samorozwiązaniu Ruchu;

h. na wniosek Przewodniczącego przyjmuje skład komendy Ruchu.

9.1. Uczestnikami Zbiórki Ruchu, z głosem decydującym, są członkowie Ruchu.

9.2. Zbiórka podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Zbiórce Ruchu przewodniczy Przewodniczący Ruchu.

10. Przewodniczący Ruchu:

a. zarządza bieżącą działalnością Ruchu;

b. zwołuje Zbiórkę Ruchu, co najmniej raz w roku, a także w razie potrzeby, z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej 1/3 członków Ruchu;

c. przedstawia Zbiórce Ruchu skład komendy Ruchu do przyjęcia; 

d. powołuje zespoły zadaniowe lub osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania;

e. reprezentuje Ruch na zewnątrz;

f. kieruje pracą komendy.

 

11. Komenda Ruchu zarządza bieżąca działalnością Ruchu.

12. W stanie wyższej konieczności Zbiórkę Ruchu zwołuje jeden z członków-założycieli.

13. Ruch prowadzi działalność finansową, gospodarczą i sprzętową na zasadach określonych w „Instrukcji w sprawie funkcjonowania ruchów programowo-metodycznych”.

bottom of page