top of page

Konstytucja Ogólnopolskiego RPM „Ręka Metody”

(po poprawkach z dnia 26.01.2023)


 

1. „Ręka Metody”, zwana dalej Ruchem, jest ogólnopolskim ruchem programowo-metodycznym działającym na podstawie paragrafu 32 Statutu ZHP i zgodnie z uchwałą nr 39/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 16 listopada 2019 r. 

 

2. Celami działania Ruchu są: 

b. wspieranie w rozwoju instruktorskim, wzmacnianie w działaniu na rzecz macierzystego środowiska i utrzymanie motywacji na wysokim poziomie; 

c. promowanie świadomej pracy metodą harcerską w każdym instruktorskim działaniu; 

d. kształtowanie tożsamości instruktorskiej; 

e. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk kształceniowych, nie tylko w ramach ZHP, których celem jest prowadzenie coraz lepszego kształcenia nastawionego na poprawę jakości harcerstwa. 

f. wspieranie w rozwoju instruktorskim, wzmacnianie w działaniu na rzecz macierzystego środowiska i utrzymanie motywacji na wysokim poziomie; 

  

3. Dla osiągnięcia powyższego celu Ruch podejmuje następujące zadania: 

a. organizowanie i wspieranie kursów instruktorskich opartych na koncepcie Ręki Metody; 

b. wzmacnianie świadomości w zakresie roli służby w procesie harcerskiego wychowania; 

c. wzmacnianie świadomości celów wychowawczych w każdym instruktorskim działaniu; 

d. wzmocnienie roli indywidualnego podejścia w kształtowaniu instruktora i harcerza; 

e. szlifowanie warsztatu instruktorskiego w działaniu; wzmacnianie roli metody harcerskiej w pracy z kadrą i w kształceniu; 

f. wspieranie integralnego i zrównoważonego rozwoju człowieka. 

  

4. Członkiem Ruchu mogą zostać instruktorzy ZHP po uzyskaniu rekomendacji jednego członka Ruchu i zadeklarowaniu woli członkostwa pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Ruchu, którzy swoją postawą i działaniem propagują cele Ruchu i biorą udział w realizacji postawionych przed nim zadań. 

  

5. Każdy członek Ruchu jest zobowiązany do potwierdzenia przynależności do Ruchu do 31 stycznia co roku.  

 

6. Członkostwo w Ruchu ustaje z chwilą rezygnacji, wygaśnięcia, bądź wykluczenia.  

a. Rezygnację należy przedstawić pisemnie lub wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy Ruchu.  

b. Za rezygnację uznaje się także brak corocznego potwierdzenia przynależności do Ruchu.  

c. Wygaśnięcie następuje w przypadku utraty przez daną osobę statusu instruktora ZHP. 

d. Wykluczenie następuje w przypadku naruszenia Konstytucji Ruchu. 

d. Decyzję o wykluczeniu podejmuje pięcioosobowy sąd koleżeński powoływany przez Przewodniczącego Ruchu na wniosek co najmniej 10 członków Ruchu. W skład sądu nie mogą wchodzić wnioskodawcy. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Zbiórki Ruchu. W okresie oczekiwania na decyzję Zbiórki Ruchu członkostwo danej osoby w Ruchu jest zawieszone. Decyzja Zbiórki Ruchu jest ostateczna. 

  

7. Władzami Ruchu są: 

a. Zbiórka Ruchu; 

b. Przewodniczący Ruchu; 

c. Komenda Ruchu. 

 

8. Zbiórka Ruchu 

8.1. Zbiórkę zwołuje Przewodniczący Ruchu, co najmniej raz w roku,  

8.2. W razie potrzeby zbiórka może odbyć się także częściej. Zwołać ją może Przewodniczący Ruchu z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej 1/3 członków Ruchu;   

8.3. W stanie wyższej konieczności Zbiórkę Ruchu zwołuje jeden z członków-założycieli.    

8.4. Zadania zbiórki Ruchu: 

a. obraduje nad kierunkami działalności Ruchu i przyjmuje je; 

b. obraduje nad planem pracy na kolejny rok i przyjmuje go;  

c. przyjmuje, przygotowane przez Komendę Ruchu, sprawozdanie z działalności Ruchu;  

d. wybiera Przewodniczącego Ruchu; 

e. na wniosek Przewodniczącego przyjmuje wielkość i skład komendy Ruchu.   

f. dokonuje zmian w Konstytucji Ruchu; 

g. uchwala instrukcje wewnętrzne Ruchu; 

h. decyduje o samorozwiązaniu Ruchu; 

8.5. Uczestnikami Zbiórki Ruchu, z głosem decydującym, są członkowie Ruchu. 

8.6. Zbiórka podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.  

8.7. Zbiórce Ruchu przewodniczy Przewodniczący Ruchu (w razie jego nieobecności, zbiórka wybiera osobę przewodzącą zbiórce). 

 

9. Przewodniczący Ruchu: 

a. zarządza bieżącą działalnością Ruchu; 

b. zwołuje Zbiórkę Ruchu,  

c. przedstawia Zbiórce Ruchu wielkość i skład komendy Ruchu do przyjęcia;  

d. powołuje zespoły zadaniowe lub osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania; 

e. reprezentuje Ruch na zewnątrz; 

f. kieruje pracą komendy. 

  

10. Ruch prowadzi działalność finansową, gospodarczą i sprzętową na zasadach określonych w „Instrukcji w sprawie funkcjonowania ruchów programowo-metodycznych”. 

bottom of page