Konstytucja Ogólnopolskiego RPM „Ręka Metody”

1.   „Ręka Metody”, zwana dalej Ruchem, jest ogólnopolskim ruchem programowo-metodycznym działającym na podstawie paragrafu 32 Statutu ZHP.

2.    Celami działania Ruchu są:

a)    wspieranie absolwentów i kadry kursów „Ręka Metody” w prowadzeniu form kształceniowych oraz w rozwoju instruktorskim, wzmacnianie w działaniu w macierzystym środowisku, wymiana doświadczeń i utrzymanie motywacji na wysokim poziomie;

b)    promowanie świadomej pracy metodą harcerską w każdym instruktorskim działaniu;

c)    wspieranie osób, które chcą szlifować swój warsztat w zakresie stosowania metody harcerskiej oraz kształtowania tożsamości instruktorskiej;

d)    wymiana doświadczeń i dobrych praktyk kształceniowych, nie tylko w ramach ZHP, których celem jest prowadzenie coraz lepszego kształcenia nastawionego na poprawę jakości harcerstwa.

3.     Dla osiągnięcia powyższego celu Ruch podejmuje następujące zadania:

a)    organizowanie i wspieranie kursów instruktorskich opartych na koncepcie Ręki Metody;

b)    wzmacnianie świadomości w zakresie roli służby w procesie harcerskiego wychowania;

c)    wzmacnianie świadomości celów wychowawczych w każdym instruktorskim działaniu;

d)    wzmocnienie roli indywidualnego podejścia w kształtowaniu instruktora i harcerza;

e)    szlifowanie warsztatu instruktorskiego w działaniu; wzmacnianie roli metody harcerskiej w pracy z kadrą i w kształceniu;

f)     wspieranie integralnego i zrównoważonego rozwoju człowieka.

4.    Członkiem Ruchu mogą zostać instruktorzy ZHP po uzyskaniu rekomendacji jednego członka Ruchu i zadeklarowaniu woli członkostwa pisemnie lub drogą elektroniczną na adres kontakt@rekametody.pl, którzy swoją postawą i działaniem propagują cele Ruchu i biorą udział w realizacji postawionych przed nim zadań.

5.    Członkostwo w Ruchu ustaje z chwilą rezygnacji, wygaśnięcia bądź wykluczenia.

a)    Wygaśnięcie następuje w przypadku utraty przez daną osobę statusu instruktora ZHP.

b)    Wykluczenie następuje w przypadku naruszenia Konstytucji Ruchu.

c)    Decyzję o wykluczeniu podejmuje pięcioosobowy sąd koleżeński powoływany przez Przewodniczącego Ruchu na wniosek co najmniej 10 członków Ruchu. W skład sądu nie mogą wchodzić wnioskodawcy. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Zbiórki Ruchu. W okresie oczekiwania na decyzję Zbiórki Ruchu członkostwo danej osoby w Ruchu jest zawieszone. Decyzja Zbiórki Ruchu jest ostateczna.

6.    Władzami Ruchu są:

a)    Zbiórka Ruchu;

b)    Przewodniczący Ruchu;

c)    Komenda Ruchu składająca się z co najmniej 5 członków Ruchu: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik.

7.     Zbiórka Ruchu:

a)    obraduje nad kierunkami działalności Ruchu i przyjmuje je;

b)    obraduje nad planem pracy na rok harcerski i przyjmuje go;

c)    przyjmuje, przygotowane przez Przewodniczącego, sprawozdanie z działalności ruchu do przedstawienia Naczelnikowi ZHP;

d)    wybiera Przewodniczącego Ruchu;

e)    dokonuje zmian w Konstytucji Ruchu;

f)     uchwala instrukcje wewnętrzne Ruchu;

g)    decyduje o samorozwiązaniu Ruchu;

h)    na wniosek Przewodniczącego przyjmuje skład komendy Ruchu.

7.1. Uczestnikami Zbiórki Ruchu, z głosem decydującym, są członkowie Ruchu.

7.2. Zbiórka podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Zbiórce Ruchu przewodniczy Przewodniczący Ruchu.

8.    Przewodniczący Ruchu:

a)    zarządza bieżącą działalnością Ruchu;

b)    zwołuje Zbiórkę Ruchu, co najmniej raz w roku, a także w razie potrzeby, z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej 1/3 członków Ruchu;
c)    powołuje zespoły zadaniowe lub osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania;
d)    reprezentuje Ruch na zewnątrz;

e)    kieruje pracą komendy.

9.    Komenda Ruchu zarządza bieżąca działalnością Ruchu.

10.  W stanie wyższej konieczności Zbiórkę Ruchu zwołuje jeden z członków-założycieli.

11.  Ruch prowadzi działalność finansową, gospodarczą i sprzętową na zasadach określonych w „Instrukcji w sprawie funkcjonowania ruchów programowo-metodycznych”.

Związek Harcerstwa Polskiego

RPM „Ręka Metody”

Trzymaj rękę na pulsie - wchodź na naszą stronę.