top of page

regulamin DKK „Ręka Metody”

1. Dyskusyjny Klub Książki „Ręki Metody” zwany dalej DKK RM działa w ramach Ruchu Programowo-Metodycznego „Ręka Metody” . Udział w DKK RM nie wymaga przynależności do RPM „Ręka Metody”. DKK RM jest otwarty dla obecnych i byłych instruktorów wszystkich organizacji harcerskich.

2. Celem DKK RM jest propagowanie aktywnego czytelnictwa i rozwijanie wiedzy, osobowości i umiejętności instruktorów harcerskich.

3. DKK RM działa w formie elektronicznej na stronie www.rekametody.pl oraz organizuje spotkania, których celem jest dyskusja inspirowana czytelnictwem książek.

4. Recenzje ze spotkań z książką mogą tworzyć również czytelnicy.

5. Tytuły książek do dyskusji proponuje administrator, którym jest RPM. Administrator chętnie zbiera propozycje członków DKK RM.

6. Wszyscy uczestniczący w DKK RM mają równe prawo w wyrażaniu opinii oraz kierowaniu dyskusji na interesujące ich aspekty omawianego tekstu.

7. Dyskusje w ramach DKK RM muszą być zgodne z zasadami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim i nie mogą przekraczać granic kulturalnej dyskusji. Prawo do decydowania w tym zakresie jest przypisane Administratorowi.

8. Uczestnicy DKK RM przekazują swoje dane dobrowolnie celem uczestniczenia w dyskusjach DKK RM i mają prawo do rezygnacji w każdej chwili z udziału w DKK RM oraz do bycia zapomnianym, wtedy usuwane są z bazy danych ich dane osobowe, które wpisali do systemu. Osoby rezygnujące, które chcą skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinny wysłać taką prośbę na adres podany w zakładce kontakt na www.rekametody.pl

bottom of page